Algemene Voorwaarden

Van Praktijk Manolis  (KvK-nummer 56103131) te ’s-Hertogenbosch.

Artikel 1 Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Praktijk Manolis: Praktijk Manolis te ‘s-Hertogenbosch, meer in het bijzonder Mano therapie, hierna te noemen: Mano.
 • deelnemer: de natuurlijke persoon die is ingeschreven bij een door de Praktijk Manolis georganiseerde opleiding.
 • aanmelding: het door een natuurlijk persoon schriftelijk (waaronder wordt verstaan via een webformulier of intakeformulier, de inschrijving) kenbaar maken aan Praktijk Manolis dat hij/zij of een ander een opleiding wil volgen.
 • lesgeld: het bedrag dat de deelnemer aan Praktijk Manolis verschuldigd is voor het volgen van een opleiding.
 • examengeld: het bedrag dat aan de Praktijk Manolis verschuldigd is voor het afleggen van een (her)examen door de deelnemer in het kader van de opleiding, voor zover het geen onderdeel uitmaakt van het lesgeld.
 • opleiding: een niet door de overheid bekostigde training, leergang, module, (vervolg) cursus, georganiseerd door Praktijk Manolis.
 • studiemateriaal: door of namens Praktijk Manolis ontwikkelde readers, handleidingen, applicaties en ander materiaal, welke benodigd zijn in het kader van een opleiding.

 

Artikel 2 Aanmelding en inschrijving

 1. Praktijk Manolis is gerechtigd toelatingsvoorwaarden te stellen aan de deelname aan een opleiding.
 2. De behandeling van aanmeldingen vindt plaats in volgorde van ontvangst. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan de capaciteit van een opleiding toelaat, dan wordt de aangemelde persoon op een wachtlijst geplaatst. Personen op de wachtlijst hebben voorrang bij toelating tot -doch echter geen verplichting tot deelname aan- de eerstvolgende opleiding met een vergelijkbare inhoud.
 3. Praktijk Manolis is gerechtigd een aanmelding zonder opgave van reden(en) te weigeren.
 4. Na aanmelding geldt er een bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen de aanmelding kostenloos kan worden geannuleerd.

 

 

Artikel 3 Tussentijdse beëindiging

 1. De opleiding kan na aanvang uitsluitend schriftelijk worden beëindigd door de Klant.
 2. Indien de Klant na aanvang van de opleiding tussentijds beëindigt overeenkomstig artikel 3 lid 1, dan is de Klant, in lijn met artikel 7:411 BW e.v., een Redelijke vergoeding aan Praktijk Manolis (KvK-nummer 56103131) verschuldigd.
 3. De Redelijke vergoeding bestaat, in geval van een beëindiging na aanvang van de opleiding, uit de kosten van het lesmateriaal die benodigd zijn voor het volgen van de opleiding, alsmede de prijs voor het tot dan toe, naar rato gevolgde lessen ten opzichte van het totale lespakket, plus de opstartkosten voor het niet verzorgde onderwijs. De Redelijke vergoeding is nooit hoger dan de overeengekomen Prijs voor het volgen van de gehele opleiding.
 4. Indien de Klant de opleiding tussentijds beëindigt in verband met een ernstige ziekte of een calamiteit, als gevolg waarvan de Klant niet in staat is om de opleiding te vervolgen, kan de Klant Praktijk Manolis schriftelijk verzoeken om aanpassing van de door Praktijk Manolis vastgestelde Redelijke vergoeding, waarbij geldt dat Praktijk Manolis bewijs kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins.

 

Artikel 4 Annulering door de deelnemer 

 1. De deelnemer heeft het recht zich bij een opleiding te laten vervangen door een andere persoon, indien dit voor de aanvang van de opleiding schriftelijk aan de eigenaar van Praktijk Manolis is gemeld, en de betreffende persoon aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, en ermee instemt de rechten en verplichtingen van de deelnemer integraal over te nemen.
 2. Bij afzien van deelname aan de opleiding zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:
 • Administratiekosten ten bedragen van € 25,– bij annulering op een tijdstip eerder dan twee maanden voor de start van de opleiding;
 • 30% van het lesgeld bij annulering op een tijdstip tussen één week en de aanvang van de start van de opleiding;
 1. Indien er sprake is van een (her)examen is lid 2 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat ‘lesgeld’ dient te worden vervangen door ‘examengeld’ en de ‘opleiding’ door het ‘(her)examen’.
 2. De ontvangst door Praktijk Manolis van de schriftelijke mededeling tot het afzien van de deelname, zal worden aangemerkt als het moment van annulering door de deelnemer.

 

Artikel 5 Annulering door de Praktijk Manolis 

 1. De Praktijk Manolis is gerechtigd een opleiding voor de aanvang ervan te annuleren, indien er naar haar oordeel onvoldoende inschrijvingen zijn, dan wel sprake is van een andere voor haar moverende reden.
 2. In geval van annulering door Praktijk Manolis zal Praktijk Manolis de deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, en het reeds betaalde lesgeld en, indien aan de orde, het examengeld te restitueren. Het op de hoogte stellen zal via mail of telefonisch contact verzorgd worden.
 3. De Praktijk Manolis is niet aansprakelijk voor de kosten van reeds aangeschaft studiemateriaal en andere kosten dan wel schade.

 

Artikel 6 Facturering en betaling

 1. Na de bevestiging van de inschrijving voor de opleiding, respectievelijk na de inschrijving voor een (her)examen waarvoor examengeld is verschuldigd, ontvangt de deelnemer een factuur.
 2. Een factuur dient zonder dat verrekening is toegestaan, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij er schriftelijk een betalingsregeling is overeengekomen. Bij een betalingsregeling ontvangt de deelnemer een afschrift van de termijnen en voorwaarden van inschrijving voor de eigen administratie.
 3. Bij het uitblijven van een tijdige betaling is er sprake van verzuim, zonder dat daartoe nog enige sommatie of ingebrekestelling benodigd is, en is de wettelijke rente verschuldigd. Een en ander onverminderd de bevoegdheid van Praktijk Manolis, als het een termijnbetaling betreft, het lesgeld en, indien aan de orde, het examengeld, in zijn geheel direct op te eisen. Daarnaast zijn zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, die gemaakt moeten worden betreffende de invordering, verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten zullen worden vastgesteld conform het meest recente ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.
 4. Alle eventuele terugbetalingen die moeten worden gedaan, zullen binnen een termijn van vier weken worden verwerkt.

 

Artikel 7 De opleiding

 1. De Praktijk Manolis is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de locatie, tijdstip en de inhoud van de opleiding aan te brengen.

 

Artikel 8 Examens en certificering 

 1. Diplomering, certificering en het verstrekken van een bewijs van deelname, geschieden op een door Praktijk Manolis beschreven wijze.
 2. Praktijk Manolis behoudt zich het recht voor een diploma, certificaat dan wel bewijs van deelname slechts uit te reiken na ontvangst van het volledig verschuldigde lesgeld en, indien aan de orde, het examengeld.

 

Artikel 9 Algemene verplichtingen inzake gedragingen

 1. De deelnemer houdt zich in de gebouwen van de Praktijk Manolis en de daaraan verbonden terreinen aan de huisregels van Praktijk Manolis.
 2. In geval van wangedrag kan Praktijk Manolis de deelnemer tijdelijk, dan wel definitief verwijderen van de opleiding. Onder wangedrag wordt onder meer verstaan, het vertonen van agressief of gewelddadig gedrag, en het niet naleven van de huisregels na een waarschuwing van de Praktijk Manolis.
 3. Het is tijdens de opleiding uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opleiders, examinatoren en andere deelnemers film- en geluidopnames te maken voor eigen gebruik.

 

Artikel 10 Intellectueel eigendom

 1. De Praktijk Manolis is rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten op, het in het kader van de opleiding, aan de deelnemer ter beschikking gestelde materialen, behoudens in de handel zijnde boeken, en door derden ontwikkelde materialen. Het materiaal mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Praktijk Manolis. Onder materiaal wordt in ieder geval studiemateriaal, lesstof en examens verstaan.
 2. De Praktijk Manolis is bevoegd, de door de deelnemer gedurende de opleiding ontwikkelde producten, te archiveren ten behoeve van de beoordeling van de deelnemer en ten behoeve van de kwaliteitsbewaking van de opleiding.
 3. Openbaarmaking van de door de deelnemer ontwikkelde producten, vindt niet plaats zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer. Deze producten mogen echter wel geanonimiseerd door de Praktijk Manolis worden gebruikt.

 

Artikel 11 Bescherming persoonsgegevens 

 1. De door de deelnemer verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van de Praktijk Manolis. De gegevens worden gebruikt voor een verantwoorde en noodzakelijke bedrijfsvoering.
 2. De Praktijk Manolis geeft zonder schriftelijke toestemming van de deelnemer geen informatie over de voortgang van de opleiding aan derden.
 3. De deelnemer heeft het recht op toegang tot, en verbetering van, de eigen gegevens. Als de deelnemer geen informatie meer wenst te ontvangen, kan dat schriftelijk worden gemeld aan de Praktijk Manolis.

Artikel 12 Geheimhouding 

 1. Eenieder die betrokken is bij de uitvoering van de examinering en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van de gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de examinering noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 
 2. Het studentdossier van werknemer/student is eigendom van Praktijk Manolis, en wordt slechts ter inzage versterkt aan externen, indien een wettelijke verplichting dit noodzakelijk maakt.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. De Praktijk Manolis is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van welke oorzaak dan ook, die de deelnemer mogelijk leidt, in verband met de opleiding, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Praktijk Manolis.
 2. De Praktijk Manolis is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eventuele foutieve c.q. onvolledige informatie tijdens de opleiding, aanbevelingen of adviezen verstrekt in verband met de opleiding, dan wel eventuele onjuistheden in het aangeboden studiemateriaal.

 

Artikel 14 Afwijkingen van de algemene voorwaarden 

 1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover, zij schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, treedt voor deze bepaling(en) in de plaats een geldige bepaling die zo veel mogelijk beantwoordt aan, en aansluit bij de strekking van de nietige bepaling. De eventuele nietigheid van een of meerdere bepalingen, van de algemene voorwaarden, doet niet af aan de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op alle overeenkomsten betreffende deelname aan een opleiding is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomsten, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in Nederland.

 

Artikel 16 Klachtenregeling/ procedure:

Een klacht kan ingediend worden via mail, info@praktijkmanolis.nl. Binnen een week komt er een bevestigingsmail dat de klacht ontvangen is. Praktijk Manolis gaat vervolgens kijken of de klacht opgelost kan worden. Dit binnen een tijdsbestek van 4 weken. Mocht de afhandeling langer dan genoemde afhandeltijd zijn, dan wordt deelnemer hier spoedig van in kennis gesteld, met een duidelijke toelichting.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld, alle privacy wordt gewaarborgd. Alle klachten worden geregistreerd en 5 jaar bewaard.

Is de klacht niet op te lossen met Praktijk Manolis, kan de klacht gemeld worden bij het GAT, Geschillen Alternatieve Therapeuten. Het advies van het GAT is bindend. Consequenties worden binnen 4 weken door Praktijk Manolis afgehandeld.

Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijkserkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

 

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00
Chat openen
Scan de code
Hallo,
Waarmee kunnen we u helpen?